Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

MISSARIO s.r.o., IČ: 08987262

adresa: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

e-mail: kontakt@misseco.cz (dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://misseco.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

 

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 

 1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Hodnocení

1. Registrovaní uživatelé mají příležitost hodnotit obsah webových stránek s ohledem na výrobky, pracovní postupy a další aspekty. Pokud uživatel zadá své hodnocení, poskytuje tím společnosti MISSARIO právo toto hodnocení na jakémkoliv místě bezplatně po neomezenou dobu použít. MISSARIO může hodnocení neomezeně zveřejňovat a distribuovat, tj. ve všech formách použití a prostřednictvím všech on-line i off-line médií. Kromě toho bude společnost MISSARIO oprávněna hodnocení zkrátit. Pokud uživatel při hodnocení uvede své jméno, bude společnost MISSARIO oprávněna, nikoliv však povinna, jméno uživatele při zveřejnění hodnocení uvést. Odesláním hodnocení a/nebo komentáře uživatel rovněž zaručuje, že vědomě neuvede nepřesné hodnocení, ani že neuvede hodnocení, které

(a) porušuje český autorský zákon nebo jakákoliv jiná práva třetích stran;

(b) porušuje ustanovení zákonů nebo právních předpisů;

(c) bude v rozporu s dobrými mravy, morálními pravidly, pomlouvačné, hanlivé, urážející, či diskriminační pro jakoukoliv osobu nebo firmu;

(d) za něž od třetí osoby obdržel platbu nebo jinou odměnu;

(e) obsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla; nebo

(f) obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory. MISSARIO si vyhrazuje právo smazat jakákoliv hodnocení s nezákonným obsahem, zejména diskriminační hodnocení, hodnocení propagující násilí, pornografická či rasistická hodnocení, nebo hodnocení obsahující řetězové dopisy, hromadný mailing nebo jiné formy spamu, nebo takový obsah na webových stránkách nezveřejňovat.

IV. Registrace zákazníka

1. Pokud se zákazník registruje prostřednictvím internetové stránky https://misseco.cz/ budú v souvislosti s touto registrací zpracované jeho osobní údaje, a to pro účely, ke kterým poskytl zákazník při registraci souhlas. Zakliknutím políčka “souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznické registrace” a potvrzením tlačítkem “REGISTROVAT SE” vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj vytvoření, vedení a změny zákaznického účtu, zařízení do věrnostního programu, získání a uplatnění bonusů apod.) a interní analýzy dat. Zakliknutím dalších políček souhlasů uvedených v registračním formuláři nebo zákaznickém účtu, vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, který je vždy uveden při příslušném políčku (např. Zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro účely, ke kterým poskytne souhlas (při nichž zaklikne příslušné políčko nebo vybere příslušnou možnost). Pokud zákazník zaklikne jen některé políčka nebo vybere jen některou z možností, budou jeho osobní údaje, kromě účelu registrace, vedení a změn zákaznického účtu, zpracovávány pouze pro účely uvedené v políčkách, které vybral. Pokud zákazník neklikne na žádné z uvedených políček na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace.

 1. Zákazník může registraci kdykoli zrušit, a to výslovným a určitým projevem v písemné podobě, adresovaným společnosti MISSARIO, a to poštou nebo elektronicky na e-mail: kontakt@misseco.cz
 2. Zrušením registrace bude ukončeno zpracovávání osobních údajů zákazníka pro všechny účely, ke kterým zákazník udělil v souvislosti s registrací souhlas. Zrušení registrace je bezplatné.

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu MISSARIO na adrese https://misseco.cz/ je mezi zákazníkem, jako kupujícím, a společností MISSARIO, jako prodávajícím, uzavřena kupní smlouva. Pro uzavření a realizaci kupní smlouvy jsou společností MISSARIO, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a s § 13 odst. 1 písm. b) Zákona, zpracovávané osobní údaje zákazníka. Realizací kupní smlouvy se rozumí především vyřízení objednávky, plnění zahrnuté ve smlouvě, např. související komunikace se zákazníkem, předání objednávky společnosti zajišťující přepravu zboží, vedení příslušné evidence pro účely reklamací, vedení účetnictví, atd.

 • Práva zákazníka jako dotčené osoby
 • Zákazník může kdykoli uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení; § 21 Zákona), právo na jejich opravu (čl. 16 Nařízení; § 22 Zákona), právo na jejich vymazání (čl. 17 Nařízení; § 23 zákona), právo na jejich omezené zpracování (čl. 18 Nařízení; § 24 zákona), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).

  1. Zákazník je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si zákazník nepřeje dále zasílat obchodní sdělení, je oprávněn obrátit se na MISSARIO na e-mailovou adresu: kontakt@misseco.cz a zasílání bude ukončeno.
  2. Zákazník je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o vymazání nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a / nebo jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a to zasláním žádosti na emailovou adresu: kontakt@misseco.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla MISSARIO. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat MISSARIO.
  3. Veškeré obednávky podané prostřednictvím internetové prodejny MISSARIO jsou závazné. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a pravidly motivačního programu, a souhlasí s nimi.
  4. Pokud je zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající obratem potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
  5. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
  6. Pokud je zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení (přijetí) objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
  7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  8. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
  9. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
  10. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetové prodejny MISSARIO dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi ao jeho nákupech ve smyslu článku F – Ochrana osobních údajů.
  11. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
  12. Ceny, slevy a platnost nabídky. Prodávající je vázán svou nabídkou po dobu jejího zveřejnění na https://misseco.cz/, pokud není přímo v nabídce uvedeno jinak. Všechny ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zajistí aktuálnost zveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
  13. Storno objednávky – Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to 24 hodin od odeslání objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
  14. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele / potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že:
  15. objednávané zboží není na skladě, už se nevyrábí zda je jinak nedostupný,
  16. cena objednávaného zboží, které není u dodavatele na skladě, se výrazným způsobem zvýšila ze strany výrobce,
  17. objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamované z důvodu výskytu chyb.

  Ve všech výše uvedených případech bude prodávající kontaktovat zákazníka s alternativní nabídkou podobného zboží. V případě nemožnosti dodat zákazníkovi zboží, prodávající zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje a pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění, do 15 dnů zákazníkovi vrátí ním zaplacenou cenu za zboží.

  1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník.

  VI. Práva Zákazníka Spotřebitele V Neshodnost Zboží S Kupní Smlouvou

  1. Prodávající odpovídá zákazníkovi spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (vad).

 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má požadované vlastnosti, které prodávající popisuje, případně které jsou obvyklé u dodávaného zboží a odpovídají požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci nebo její opravou. Pokud takový postup není možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné chyby, pokud však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • VII. Platební podmínky a dodání zboží

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • – bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101707848/2010, vedený u Fio banka,
  • – dobírkou v hotovosti při předání zboží
  • – Platební kartou přes platební bránu Thepay.cz

  Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

  Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

  Zboží je kupujícímu dodáno:

   • – na adresu určenou kupujícím v objednávce,
   • – prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

  Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

  Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  VIII. Odstoupení od smlouvy

  1. Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2011/83 odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem / spotřebitelem.

   1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem), přičemž může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.
   2. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit na adresu:

  Nature Republic s.r.o.

  Dolany u Červenych Peček 73

  28002 Červene Pečky

  CZ – Česká republika

  Iveta Dabrowa +420 605 182 400

  REKLAMAČNÍ PROTOKOL

   1. Pokud se spotřebitel rozhodne využít právo na odstoupení od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 (čtrnáct) denní lhůty pro odstoupení.
   2. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník / spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží i jím uhrazeny náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vrácené zboží musí být přiloženy všechny dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochyby prokázán.
   3. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používaný či poškozen, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží.
   4. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který písemně uvede prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi / spotřebiteli dříve, než mu zákazník / spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.
   5. Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně MISSARIO (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.
   6. Zákazník bere na vědomí, že pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
   7. Odstoupením od smlouvy ohledně zboží uhrazeného prostřednictvím bonusové poukázky nevzniká zákazníkovi nárok na opětovné připsání kreditu. Pravidla nakládání s bonusovým kreditem jsou obsaženy v Pravidlech motivačního programu.
   8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dohodnuto, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

  a. na poskytování služeb, pokud jejich plnění bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  1. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (potraviny, tabákové výrobky a jiné vymezené zákonem),
  3. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jestliže spotřebitel porušil jejich originální obal,
  4. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  5. na dodávku cen z her nebo loterií.

  IX. Reklamace a Záruka Zboží

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny MISSARIO a právním řádem České republiky. Adresa Pro Doručení Vyřízené ReklamaceNature Republic s.r.o.
  Dolany u Červenych Peček 73
  28002 Červene Pečky
  CZ – Česká republika
  Iveta Dabrowa +420 605 182 400

   

  Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.
  Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kelímku, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat.
  Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladován při teplotách od 5 do 25 °

   1. Pokud je zákazníkem spotřebitel, reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.
    Pokud je zákazníkem osoba, která není spotřebitelem, řídí se odpovědnost prodávajícího za chyby zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

  REKLAMAČNÍ PROTOKOL

  X. Reklamace uplatněna v záruční lhůtě

  1. V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem vyskytnou v záruční lhůtě nedostatky zboží, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci. reklamaci.

   1. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem /spotřebitelem. Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kelímku, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat. Prodejce odpovídá za všechny nedostatky produktu, které zboží má při převzetí kupujícím a které se projeví v průběhu záruční lhůty. Nevztahuje se však na nedostatky způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.
   2. Pokud zákazník spotřebitel uplatní reklamaci, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
   3. Pokud zákazník spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 (dvanácti) měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od zákazníka / spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
   4. Pokud zákazník/spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 (dvanácti) měsíců od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu chybu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

  XI. Nárok na uplatnění záruky zaniká mj v následujících případech

  1. Nárok na uplatnění záruky zaniká mj v následujících případech:

  a. Pokud vypršela u reklamovaného zboží záruční lhůta před dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

 • Nedostatek vznikl nevhodným používáním zboží.
 • Nedostatek vznikl nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Nedostatek vznikl neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Nedostatek vznikl provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • XII. Práva z vadného plnění

 • Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 •  

   

  2.

   • – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

   

   1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

   

   1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
   2. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

   

   1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

   

   

   1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

   

   

   1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

   

   

   1. Volbu způsobu reklamace má kupující.

   

   

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   

   

   1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  XIII. Doručování

   1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty na email: kontakt@misseco.cz

   

   1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  XIV. Nevyzvednutí Objednávky Na Dobírku

  1. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek.

   1. Pokud nebude expedovaná objednávka, zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno
    uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 225,– Kč.
   2. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
   3. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta),budou postoupeny specializované společnosti
    k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.
   4. S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou (e-mailem zadaným v kupní smlouvě – objednávce).
   5. Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky a předat pohledávku k vymáhání inkasní společnosti.
   6. Níže uvádíme náklady, které Vám vznikly nepřevzetím zboží. Požadujeme uhradit pouze poštovné a balné na:

  Číslo účtu: 2301851449/2010
  Kód banky: 2010
  Titul: Úhrada za poštovné a balné

   1. Současné skutečné náklady:
    poštovné – 225, -Kč – vymáháno po kupujícím v případně nevyzvednutí zásilky.
    Z toho svoz na poštu – 30,-Kč
    Administrativní náklady – 90,-Kč
   2. Upozornění:
    Zákazníci, kteří si objednají zboží a dobírku následně nevyzvednou, budou zveřejněni v registru nespolehlivých nakupujících do té doby, než uhradí dlužnou částku.
    Těmto zákazníkům nelze na našich ani jiných partnerských e-shopech zasílat zboží na dobírku.
    Z registru budou vymazání okamžitě po uhrazení vzniklé škody (poštovné) a po objednání jedné objednávky s platbou předem na náš účet. Po té lze opět objednávat na dobírky.

  XV. Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • XVI. Povinnosti Prodávajícího

  1. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, 22a) prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

   1. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
   2. Reklamace včetně nedostatku bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech později, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem spotřebitelem nedohodne jinak.

  XVII. Povinnosti Zákazníka

  1. V případě, že zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, je zákazník oprávněn zboží nepřevzít, je však povinen sepsat o poškození zásilky s doručovatelem protokol. Po převzetí je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích telefonicky či na e-mailovou adresu: kontakt@misseco.cz

 • Pro řádné vyřízení reklamace je zákazník povinen doručit reklamované zboží dodavateli, a to poštou (jako obchodní balík), případně osobním doručením, a to na adresu pro zaslání reklamovaného zboží. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku.
 • Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit (doručit) stručný popis nedostatku.
 • Závěrečná ustanovení

  1. Na internetovej stránce (dále jen „webová stránka“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti MISSARIO., IČO: 08605548, se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 dále jen jako spol. „MISSARIO “), je chráněn ustanoveními zákona a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti . Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám.

  • Pokud si uživatel materiál stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost MISSARIO nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. MISSARIO nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.
   Informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost MISSARIO však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto webové stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují rady lékaře nebo specialisty.
  • MISSARIO si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto všeobecné podmínky používání a/nebo jakékoliv zákonné ustanovení. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. MISSARIO si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

   

  Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto všeobecných podmínkách používání nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení všeobecných podmínek používání.

    1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.
    2. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
    3. Tyto obchodní podmínky, pravidla motivačního programu a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
    4. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a pravidla motivačního programu.
    5. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných VOP je povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny MISSARIO.
    6. Všechny přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené v části A těchto VOP v sekci “kontaktní údaje”.
    7. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či používáním internetového obchodu MISSARIO na internetové stránce: https://misseco.cz/sa řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.
    8. V případě reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží v nutné výši. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající uhradí zákazníkovi účelně vynaložené náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, pouze na základě daňového dokladu prokazujícího výšku skutečně vynaložených nákladů na doručení.

  Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.5.2018