1. Osobní údaje

Odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v naší Politice ochrany soukromí.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Informace o ochraně osobních údajů (dále jen “Informace”) slouží k informování dotčených osob o zpracování jejich osobních údajů, které budou společnosti MissNature s.r.o., IČ: 08605548 , DIČ: CZ08605548, se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava společnost zapsání v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 (dále jen “MissNature s.r.o”), poskytnuté v souvislosti s používáním webových stránek https://misseco.cz/ s uzavřením kupní smlouvy či za jiným účelem.

Společnost MissNature zpracovává všechny osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen “Nařízení”) a zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon”).

Společnost MissNature přijala opatření k zajištění osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

“Zákazníkům” se pro účely této informace rozumí fyzické osoby po dovršení věku 16 let, které jsou uživateli internetové prodejny a webových stránek MissNature, a jejich osobní údaje jsou společností MissNature zpracovávány ve smyslu článku 4 odst. 2 Nařízení a § 5 písm. e) Zákona. Zákazník je zúčastněnou stranou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení a § 5 písm. n) Zákona.

Společnost MissNature je “Provozovatelem” ve smyslu § 4 odst. 7 Nařízení a § 5 písm. o) Zákona.

Kontaktní údaje Správce:

MissNature s.r.o.

IČ: 08605548

Adresa sídla:

Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

 

Na internetovej stránce (dále jen „webová stránka“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti MissNature s.r.o, IČO: 09417923, DIČ: CZ09417923, se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 dále jen jako spol. „MissNature“), je chráněn ustanoveními zákona a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti . Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám.

2. Obsah

Na internetovej stránce (dále jen „webová stránka“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti MissNature., IČO: 08605548, DIČ: CZ08605548, se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71016 dále jen jako spol. „MissNature “), je chráněn ustanoveními zákona a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti . Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám.

3. Omezení odpovědnosti

Pokud si uživatel materiál stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost MissNature nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. MissNature nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.
Informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost MissNature však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto webové stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují rady lékaře nebo specialisty.

4. Hodnocení

Registrovaní uživatelé mají příležitost hodnotit obsah webových stránek s ohledem na výrobky, pracovní postupy a další aspekty. Pokud uživatel zadá své hodnocení, poskytuje tím společnosti MissNature právo toto hodnocení na jakémkoliv místě bezplatně po neomezenou dobu použít. MissNature může hodnocení neomezeně zveřejňovat a distribuovat, tj. ve všech formách použití a prostřednictvím všech on-line i off-line médií. Kromě toho bude společnost MissNature oprávněna hodnocení zkrátit. Pokud uživatel při hodnocení uvede své jméno, bude společnost MissNature oprávněna, nikoliv však povinna, jméno uživatele při zveřejnění hodnocení uvést. Odesláním hodnocení a/nebo komentáře uživatel rovněž zaručuje, že vědomě neuvede nepřesné hodnocení, ani že neuvede hodnocení, které (a) porušuje český autorský zákon nebo jakákoliv jiná práva třetích stran; (b) porušuje ustanovení zákonů nebo právních předpisů; (c) bude v rozporu s dobrými mravy, morálními pravidly, pomlouvačné, hanlivé, urážející, či diskriminační pro jakoukoliv osobu nebo firmu; (d) za něž od třetí osoby obdržel platbu nebo jinou odměnu; (e) obsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla; nebo (e) obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory. MissNature si vyhrazuje právo smazat jakákoliv hodnocení s nezákonným obsahem, zejména diskriminační hodnocení, hodnocení propagující násilí, pornografická či rasistická hodnocení, nebo hodnocení obsahující řetězové dopisy, hromadný mailing nebo jiné formy spamu, nebo takový obsah na webových stránkách nezveřejňovat.

5. Právní důsledky

MissNature si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto všeobecné podmínky používání a/nebo jakékoliv zákonné ustanovení. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. MissNature si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto všeobecných podmínkách používání nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení všeobecných podmínek používání.

6. Registrace zákazníka

Pokud se zákazník registruje prostřednictvím internetové stránky https://misseco.cz/budú v souvislosti s touto registrací zpracované jeho osobní údaje, a to pro účely, ke kterým poskytl zákazník při registraci souhlas. Zakliknutím políčka “souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznické registrace” a potvrzením tlačítkem “REGISTROVAT SE” vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj vytvoření, vedení a změny zákaznického účtu, zařízení do věrnostního programu, získání a uplatnění bonusů apod.) a interní analýzy dat. Zakliknutím dalších políček souhlasů uvedených v registračním formuláři nebo zákaznickém účtu, vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, který je vždy uveden při příslušném políčku (např. Zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro účely, ke kterým poskytne souhlas (při nichž zaklikne příslušné políčko nebo vybere příslušnou možnost). Pokud zákazník zaklikne jen některé políčka nebo vybere jen některou z možností, budou jeho osobní údaje, kromě účelu registrace, vedení a změn zákaznického účtu, zpracovávány pouze pro účely uvedené v políčkách, které vybral. Pokud zákazník neklikne na žádné z uvedených políček na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace.

Zákazník může registraci kdykoli zrušit, a to výslovným a určitým projevem v písemné podobě, adresovaným společnosti MissNature, a to poštou nebo elektronicky na e-mail: kontakt@misseco.cz

Zrušením registrace bude ukončeno zpracovávání osobních údajů zákazníka pro všechny účely, ke kterým zákazník udělil v souvislosti s registrací souhlas. Zrušení registrace je bezplatné.

7. Uzavření kupní smlouvy

Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu MissNature na adrese https://misseco.cz/ je mezi zákazníkem, jako kupujícím, a společností MissNature, jako prodávajícím, uzavřena kupní smlouva. Pro uzavření a realizaci kupní smlouvy jsou společností MissNature, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a s § 13 odst. 1 písm. b) Zákona, zpracovávané osobní údaje zákazníka. Realizací kupní smlouvy se rozumí především vyřízení objednávky, plnění zahrnuté ve smlouvě, např. související komunikace se zákazníkem, předání objednávky společnosti zajišťující přepravu zboží, vedení příslušné evidence pro účely reklamací, vedení účetnictví, atd.

Práva zákazníka jako dotčené osoby

Zákazník může kdykoli uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení; § 21 Zákona), právo na jejich opravu (čl. 16 Nařízení; § 22 Zákona), právo na jejich vymazání (čl. 17 Nařízení; § 23 zákona), právo na jejich omezené zpracování (čl. 18 Nařízení; § 24 zákona), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).

Zákazník je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si zákazník nepřeje dále zasílat obchodní sdělení, je oprávněn obrátit se na MissNature na e-mailovou adresu: kontakt@misseco.cz a zasílání bude ukončeno.

Zákazník je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o vymazání nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a / nebo jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a to zasláním žádosti na emailovou adresu: kontakt@misseco.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla MissNature. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat MissNature.

8. Použití Cookies

Webové stránky společnosti MissNature, https://misseco.cz/ ukládají v souladu s platnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načítání webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, protože umožňují ukládat informace o používání webu.

Společnost MissNature, používá na svých webových stránkách cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele.

Jaké cookies používají tyto webové stránky:

Cookies umožňující základní fungování webu

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve Vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník používá webové stránky, například, které stránky nejčastěji navštěvujete a zda dostáváte z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované, a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze na zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při používání webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve Vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. Poslední zobrazena upoutávka, typ zařízení pro zobrazení webu) a tím rozšiřují funkcionality stránek, které vám více vyhovují. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek tak, jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cookies umožňující cílení on-line reklamy

Tyto cookies shromažďují informace o Vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k Vašim zájmům a Vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány se záměrem lepšího cílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umísťovány na webové stránky třetími stranami, se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojené s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektům.

Cookies třetích stran

Společnost MissNature umožňuje některým obchodním partnerům, aby prostřednictvím jejích webových stránek používali cookies, díky kterým pak mohou společnosti poskytovat vybrané služby. Jde zejména o služby v oblasti analýz návštěvnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Dále např. společnost MissNature používá Google Analytics pro sledování návštěvnosti a provozu webových stránek.

Jak zamezit používání cookies

Ukládání a používání cookies lze zabránit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies zeptal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze také již uložené cookies ze zařízení vymazat. Pro více informací na omezení používání cookies je možné navštívit webové stránky www. Tyto stránky neprovozuje společnost MissNature a nenese tedy odpovědnost za jejich obsah.

9. Objednávka A Uzavření Kupní Smlouvy

 1. Veškeré obednávky podané prostřednictvím internetové prodejny MissNature jsou závazné. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a pravidly motivačního programu, a souhlasí s nimi.
 2. Pokud je zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající obratem potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
 4. Pokud je zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení (přijetí) objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetové prodejny MissNature dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi ao jeho nákupech ve smyslu článku F – Ochrana osobních údajů.
 9. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 10. Ceny, slevy a platnost nabídky. Prodávající je vázán svou nabídkou po dobu jejího zveřejnění na https://misseco.cz/, pokud není přímo v nabídce uvedeno jinak. Všechny ceny v internetové prodejně MissNature jsou konečné včetně DPH. Všechny ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zajistí aktuálnost zveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
 11. Storno objednávky – Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to 24 hodin od odeslání objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 12. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele / potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že:
 13. objednávané zboží není na skladě, už se nevyrábí zda je jinak nedostupný,
 14. cena objednávaného zboží, které není u dodavatele na skladě, se výrazným způsobem zvýšila ze strany výrobce,
 15. objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamované z důvodu výskytu chyb.

Ve všech výše uvedených případech bude prodávající kontaktovat zákazníka s alternativní nabídkou podobného zboží. V případě nemožnosti dodat zákazníkovi zboží, prodávající zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje a pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění, do 15 dnů zákazníkovi vrátí ním zaplacenou cenu za zboží.

 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník.

10. Reklamace a Záruka Zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny MissNature a právním řádem České republiky.

ADRESA PRO DORUČENÍ VYŘÍZENÉ REKLAMACE
PPL CZ s.r.o./MissNature s.r.o.
Františka a Anny rysů 1168/21
721 00 Ostrava Svinov-Dubí

Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.
Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kelímku, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat.
Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladován při teplotách od 5 do 25 ° C.
Pokud je zákazníkem spotřebitel, reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.
Pokud je zákazníkem osoba, která není spotřebitelem, řídí se odpovědnost prodávajícího za chyby zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

11. Odstoupení Od Kupní Smlouvy (Vrácení Zboží)

Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2011/83 odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem / spotřebitelem.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem), přičemž může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit na adresu:
PPL CZ s.r.o./MissNature s.r.o.
Františka a Anny rysů 1168/21
721 00 Ostrava Svinov-Dubí

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Pokud se spotřebitel rozhodne využít právo na odstoupení od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 (čtrnáct) denní lhůty pro odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník / spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží i jím uhrazeny náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vrácené zboží musí být přiloženy všechny dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochyby prokázán.

Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používaný či poškozen, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který písemně uvede prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi / spotřebiteli dříve, než mu zákazník / spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně MissNature (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

Zákazník bere na vědomí, že pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Odstoupením od smlouvy ohledně zboží uhrazeného prostřednictvím bonusové poukázky nevzniká zákazníkovi nárok na opětovné připsání kreditu. Pravidla nakládání s bonusovým kreditem jsou obsaženy v Pravidlech motivačního programu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dohodnuto, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, pokud jejich plnění bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (potraviny, tabákové výrobky a jiné vymezené zákonem),
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jestliže spotřebitel porušil jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. na dodávku cen z her nebo loterií.

12. Nevyzvednutí Objednávky Na Dobírku

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude expedovaná objednávka, zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno
uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 225,– Kč.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta),budou postoupeny specializované společnosti
k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.

S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou (e-mailem zadaným v kupní smlouvě – objednávce).

Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky a předat pohledávku k vymáhání inkasní společnosti.

Níže uvádíme náklady, které Vám vznikly nepřevzetím zboží. Požadujeme uhradit pouze poštovné a balné na:

Číslo účtu: 2601242178/2010
Kód banky: 2010
Titul: Úhrada za poštovné a balné

Současné skutečné náklady:
poštovné – 225, -Kč – vymáháno po kupujícím v případně nevyzvednutí zásilky.
Z toho svoz na poštu – 30,-Kč
Administrativní náklady – 90,-Kč

Upozornění:
Zákazníci, kteří si objednají zboží a dobírku následně nevyzvednou, budou zveřejněni v registru nespolehlivých nakupujících do té doby, než uhradí dlužnou částku.
Těmto zákazníkům nelze na našich ani jiných partnerských e-shopech zasílat zboží na dobírku.
Z registru budou vymazání okamžitě po uhrazení vzniklé škody (poštovné) a po objednání jedné objednávky s platbou předem na náš účet. Po té lze opět objednávat na dobírky.

 

 

13. Povinnosti Prodávajícího

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, 22a) prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamace včetně nedostatku bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech později, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem spotřebitelem nedohodne jinak.

 

 

14. Povinnosti Zákazníka

V případě, že zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, je zákazník oprávněn zboží nepřevzít, je však povinen sepsat o poškození zásilky s doručovatelem protokol. Po převzetí je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích telefonicky či na e-mailovou adresu: kontakt@misseco.cz

Pro řádné vyřízení reklamace je zákazník povinen doručit reklamované zboží dodavateli, a to poštou (jako obchodní balík), případně osobním doručením, a to na adresu pro zaslání reklamovaného zboží. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku.

Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit (doručit) stručný popis nedostatku.

15. Práva Zákazníka Spotřebitele V Neshodnost Zboží S Kupní Smlouvou

Prodávající odpovídá zákazníkovi spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (vad).

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má požadované vlastnosti, které prodávající popisuje, případně které jsou obvyklé u dodávaného zboží a odpovídají požadavkům právních předpisů.

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci nebo její opravou. Pokud takový postup není možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné chyby, pokud však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

16. Reklamace uplatněna v záruční lhůtě

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem vyskytnou v záruční lhůtě nedostatky zboží, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci. reklamaci.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem / spotřebitelem. Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kelímku, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat. Prodejce odpovídá za všechny nedostatky produktu, které zboží má při převzetí kupujícím a které se projeví v průběhu záruční lhůty. Nevztahuje se však na nedostatky způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.

Pokud zákazník spotřebitel uplatní reklamaci, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud zákazník spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 (dvanácti) měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od zákazníka / spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

Pokud zákazník / spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 (dvanácti) měsíců od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu chybu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

17. Nárok na uplatnění záruky zaniká mj v následujících případech:

 1. Pokud vypršela u reklamovaného zboží záruční lhůta před dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 2. Nedostatek vznikl nevhodným používáním zboží.
 3. Nedostatek vznikl nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 4. Nedostatek vznikl neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 5. Nedostatek vznikl provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 6. Zboží bylo poškozeno živly.

V případě reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží v nutné výši. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající uhradí zákazníkovi účelně vynaložené náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, pouze na základě daňového dokladu prokazujícího výšku skutečně vynaložených nákladů na doručení.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 24. 5. 2018

19. Zásady používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces registrace s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich uživatelů, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit vám používání webových stránek a umožnit cílení reklamy. Návštěvou stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie.

 

V zásadě používáme dva základní druhy cookies:

 • Relační cookie: jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte naše stránky a pomáhají během návštěvy stránek jejich správnému fungování.
 • Permanentní cookie: se ukládají nastálo a mohou obsahovat anonymní identifikátor Vašeho prohlížeče. Je třeba zdůraznit že tyto cookie Vás neidentifikují jako jednotlivce (neobsahují jméno, emailovou adresu ani další osobní údaje), jsou zcela anonymní pouze identifikují přístup k webovým stránkám a chování jednotlivých uživatelů. Cookie používáme zejména pro měření (tzn. cookie pozná opakovanou návštěvu ze stejného prohlížeče a zařízení) a přizpůsobení stránek a reklamu, kdy cookie umožňuje díky identifikaci prohlížeče (viz výše) přizpůsobit obsah webu nebo konkrétnímu uživateli zobrazovat cílenou reklamu na našich webových stránkách.

Další cookie soubory mohou být využity například pro správné fungování webu – tzv. funkční cookie, dále mohou být používány tzv. sociální cookie, tedy cookie soubory spolupracující se sociálními sítěmi.

Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

18. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.
 2. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 3. Tyto obchodní podmínky, pravidla motivačního programu a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 4. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a pravidla motivačního programu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných VOP je povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny MissNature.
 6. Všechny přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené v části A těchto VOP v sekci “kontaktní údaje”.
 7. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či používáním internetového obchodu MissNature na internetové stránce: https://misseco.cz/sa řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.05.2018.